Dlaczego warto nas wybrać?


Szkoła z przyszłością

Grabski jest najlepszym technikum w powiecie, warto się z nami uczyć!

Tradycje

Grabski jest szkołą z tradycjami, pielęgnujemy naszą historię.

Najlepsza atomosfera

W Grabskim panuje niesamowita atmosfera. Nie wierzysz?
Przyjdź i przekonaj się sam.

Rekrutacja krok po kroku...Technik Programista


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

Programowanie to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia: od nauki, poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

Podejmując naukę w zawodzie technik programista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • tworzenia i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, aplikacji desktopowych i mobilnych

Będziesz umiał:

 • tworzyć i administrować bazami danych
 • wykonać projekt aplikacji webowej
 • wykonać projekt aplikacji desktopowej lub mobilnej
 • tworzyć strony internetowe
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Nauczycie się takich języków programowania jak: HTML, CSS, Java Script, SQL, PHP, C++, JAVA, Python i innych.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu programowania czy innych usług informatycznych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • fizyka 
 • matematyka 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej to nowoczesny i interesujący kierunek interdyscyplinarny dający duże możliwości dalszego rozwoju. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Uczniowie pracują w oparciu o specjalistyczne programy graficzne.

Podejmując naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • przygotowania oraz wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • drukowania cyfrowego i obróbki druków

Będziesz umiał

 • przygotować materiały reklamowe i publikacje cyfrowe
 • drukować iprofesjonalnie obrabiać teksty
 • tworzyć przekazy reklamowe
 • projektować środki reklamowe
 • przygotować publikacje cyfrowe do druku
 • tworzyć plany medialne
 • badać skuteczność reklamy
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Wiadomości i umiejętności z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • historia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka

Technik Ochrony Środowiska


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język polski

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- techników ochrony środowiska. Absolwenci są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Technik Ochrony Środowiska pod patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Podejmując naukę w zawodzie technik ochrony środowiska, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • oceny stanu środowiska
 • planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska

Będziesz umiał:

 • wykonywać badania dotyczące stanu środowiska
 • oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska
 • planować i wykonywać zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego i gleby
 • planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Technik Ochrony Środowiska działa pod patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy lub fundacji z zakresu ochrony środowiska
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska

Wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • biologia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski

Technik Logistyk


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: geografia i język obcy

Technik logistyk to zawód z przyszłością! Cieszy się coraz większą popularnością, daje duże perspektywy rozwoju oraz możliwości na rynku pracy. Ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych dziedzin gospodarki, zarządzenie działalnością logistyczną jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw.

Technik Logistyk we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Absolwent umie:
organizować i monitorować: przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji procesy magazynowe dystrybucję procesy transportowe
dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią środków transportu
pracownią logistyki
pracownią gospodarki materiałowej
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (gospodarczych oraz administracyjnych)

Technik Reklamy


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język polski

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i przyszłościowy zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie. Nie od dziś wiadomo, że jest ona dźwignią handlu!

Podejmując naukę w zawodzie technik reklamy, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • wykonywania przekazu reklamowego
 • zarządzania kampanią reklamową

Będziesz umiał:

 • przygotować ofertę produktów i usług reklamowych
 • zorganizować i prowadzić sprzedaż usług reklamowych
 • tworzyć przekaz reklamowy
 • obsługiwać urządzenia oraz programy komputerowe wykorzystywane do tworzenia różnych produktów reklamowych
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne w reklamie
 • projektować i przygotować środki reklamowe
 • stworzyć plan medialny
 • zbadać skuteczność reklamy
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocją i public relations.

Wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji reklamy umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE. 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • matematyka
 • historia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski

Technik Ekonomista


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: geografia i język obcy

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, a ekonomia jest podstawą gospodarki rynkowej.

Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

  Będziesz umiał:

 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzić dokumentację biurową i magazynową
 • prowadzić dokumentację procesu sprzedaży
 • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzać biznesplan
 • przeprowadzać inwentaryzację zapasów
 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomicznej oraz oceniać gospodarowanie zapasami
 • posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentować dane z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi
 • prowadzić rekrutację kandydatów do pracy
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządzać dokumentację kadrową
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzić ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe
 • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy:
InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości i kadr

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności ekonomicznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący 
 • geografia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język obcy, geografia

Film promocyjny


Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.
Przedstawiamy w nim naszą szkołę - zobaczycie nasze klasy, nauczycieli oraz dowiedzie się nieco więcej na temat każdego kierunku.
ZAPRASZAMY!