Dlaczego warto nas wybrać?


Szkoła z przyszłością

Grabski jest najlepszym technikum w powiecie, warto się z nami uczyć!

Tradycje

Grabski jest szkołą z tradycjami, pielęgnujemy naszą historię.

Najlepsza atomosfera

W Grabskim panuje niesamowita atmosfera. Nie wierzysz?
Przyjdź i przekonaj się sam.

Rekrutacja krok po kroku...
Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

Programowanie to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia: od nauki, poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie programowania czy innych usług informatycznych
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią lokalnych sieci komputerowych
pracownią sieciowych systemów operacyjnych
pracownią aplikacji internetowych
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
fizyka (rozszerzona)
matematyka (rozszerzona)


Podejmując naukę w zawodzie technik programista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
tworzenia i administrowana baz danych
tworzenia stron i aplikacji internetowych
projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych


Będziesz umiał:
tworzyć i administrować bazami danych
wykonać projekt aplikacji webowej
wykonać projekt aplikacji desktopowej lub mobilnej
tworzyć strony internetowe


Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język polski

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej to nowoczesny i interesujący kierunek interdyscyplinarny dający duże możliwości dalszego rozwoju. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Uczniowie pracują w oparciu o specjalistyczne programy graficzne.

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poligraficznych, reklamowych, podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocji i public relations


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią fotograficzną wyposażona w nowoczesny sprzęt
pracownią plastyczno - techniczną
pracownią multimedialną
pracownią poligrafii wyposażoną w drukarki i plotery
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 70):
język polski (rozszerzony)
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
historia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
przygotowania materiałów reklamowych i publikacji cyfrowych
drukowania i obróbki tekstów
tworzenia przekazów reklamowych
projektowania środków reklamowych
przygotowywania publikacji cyfrowych do druku
tworzenia planu medialnego
badania skuteczności reklamy
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.


Będziesz umiał:
tworzyć materiały reklamowe
przygotować publikacje cyfrowe
drukować i obrabiać środki reklamowe
tworzyć przekaz reklamowy


Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język obcy

Technik Rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz dokonuje ewidencji tych dokumentów.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym. 

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdym przedsiębiorstwie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach, czy towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zatrudnienie w działach finansowych oraz działach księgowych w instytucjach budżetowych, podmiotach gospodarczych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 70):

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • geografia
 • matematyka

Podejmując naukę w zawodzie technik rachunkowowści, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania podatków i innych danin publicznych
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • obsługiwania programów kadrowo – płacowych
 • dokonywania rozliczeń pracowniczych
 • sporządzania i przygotowania sprawozdań finansowych 
 • dokonywania analizy finansowej jednostki
 • wypełniania dokumentacji rozliczeniowej

Warunki nauki: będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. 

Dysponujemy:

 • 7 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią techniki biurowej
 • pracowniami ogólnoekonomicznymi
 • pracownią marketingu i reklamy
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • AU.36. Prowadzenie rachunkowości.
 • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w:

 • działach finansowych oraz księgowych przedsiębiorstw
 • instytucjach budżetowych
 • podmiotach gospodarczych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • bankach
 • urzędach administracji centralnej i samorządowej
 • Urzędzie Skarbowym

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu rachunkowości umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym. Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.

Technik Ochrony Środowiska


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język obcy

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- techników ochrony środowiska. Absolwenci są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Technik Ochrony Środowiska pod patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Absolwent umie:
wykonywać badania dotyczące stanu środowiska,
oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska,
planować i wykonywać zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego i gleby,
planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych,
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy,
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkt (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
biologia
matematyka


Nauka w zawodzie technik ochrony środowiska, pozwala na zdobycie kwalifikacji z zakresu:
planowania i prowadzenia prac związanych z badaniem i oceną stanu środowiska,
obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
prowadzenia badań procesów zachodzących w środowisku,
opracowania i ewidencjonowania wyników badań,
oceniania jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa,
obsługi systemów gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych,
monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
sporządzania bilansów zanieczyszczeń,
rozpoznawania źródeł zagrożeń elementów środowiska,
dobierania metod i urządzeń do ochrony poszczególnych komponentów środowiska.


Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwi absolwentowi uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Technik Informatyk


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia: od nauki, poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią lokalnych sieci komputerowych
pracownią sieciowych systemów operacyjnych
pracownią aplikacji internetowych
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
fizyka
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
montażu i eksploatacji komputerów osobistych
projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania danymi


Będziesz umiał:
zmontować i zmodernizować komputer osobisty
instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
tworzyć strony internetowe


Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym

Technik Logistyk


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: geografia i język obcy

Technik logistyk to zawód z przyszłością! Cieszy się coraz większą popularnością, daje duże perspektywy rozwoju oraz możliwości na rynku pracy. Ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych dziedzin gospodarki, zarządzenie działalnością logistyczną jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw.

Technik Logistyk we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Absolwent umie:
organizować i monitorować: przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji procesy magazynowe dystrybucję procesy transportowe
dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią środków transportu
pracownią logistyki
pracownią gospodarki materiałowej
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (gospodarczych oraz administracyjnych)

Technik Handlowiec


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język obcy

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert przeznaczonych jest dla profesjonalnie przygotowanych przedstawicieli handlowych (sales representative). Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutorzy produktów), sales manager (szefowie działów sprzedaży, dystrybutorzy produktów wśród klientów).

Absolwent umie:
zarządzać działalnością handlową
prowadzić negocjacje handlowe
opracować plan marketingowy przedsiębiorstwa
opracować i przedstawić ofertę handlową
stosować metody i formy prezentacji towarów
stosować przepisy dotyczące działalności handlowej oraz prawa pracy
sporządzać dokumentację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa handlowego
dokonać inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
przeprowadzać inwentaryzację
zorganizować i zrealizować sprzedaż towarów
realizować zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy księgowe, ekonomiczno - finansowe, kadrowo - płacowe, magazynowo - sprzedażowe, graficzno - reklamowe, kancelaryjne i kalkulacyjne (np. InsERT GT)


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią organizowania i prowadzenia sprzedaży
pracownią techniki biurowej
pracownią ekonomiki i rachunkowości
pracowniami ogólnoekonomicznymi
pracownią marketingu i reklamy
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy,
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu handlu i marketingu


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 70):
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik handlowiec, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
organizowania i prowadzenia działalności handlowej
prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna - sprzedaży

Technik Reklamy


Krótko o kierunku:

Przedmiot rozszerzony: język polski

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i przyszłościowy zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie. Nie od dziś wiadomo, że jest ona dźwignią handlu!

Absolwent umie:
przygotować ofertę produktów i usług reklamowych
zorganizować i prowadzić ich sprzedaż
tworzyć przekaz reklamowy
projektować środki reklamowe
stworzyć plan medialny
przygotować środki reklamowe
zbadać skuteczność reklamy
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, Gimp, Blender Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią plastyczno - techniczną
pracownią sprzedaży usług reklamowych
pracownią fotograficzną wyposażona w nowoczesny sprzęt
pracownią multimedialną
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych
podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocji i public relations.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 70):
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
historia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik reklamy, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
sprzedaży produktów i usług reklamowych
organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej


Technik Ekonomista


Krótko o kierunku:

Przedmioty rozszerzone: geografia i język obcy

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, a ekonomia jest podstawą gospodarki rynkowej.

Absolwent umie:
organizować działalność gospodarczą oraz obliczać podatki
prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
sporządzać plany, analizy ekonomiczne i sprawozdania
prowadzić księgi rachunkowe
dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację
sporządzać sprawozdania finansowe
przeprowadzać analizę finansową.
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
7 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią techniki biurowej
pracowniami ogólnoekonomicznymi
pracownią marketingu i reklamy
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
prowadzenia rachunkowości


Film promocyjny


Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego.
Przedstawiamy w nim naszą szkołę - zobaczycie nasze klasy, nauczycieli oraz dowiedzie się nieco więcej na temat każdego kierunku.
ZAPRASZAMY!