Dlaczego warto Nas wybrać?


Szkoła z przyszłością

Grabski to technikum w którym warto się uczyć! Współpracujemy z uczelniami wyższymi - Politechniką Łódzką i Wyższa Szkołą Logistyki.

Potwierdzona jakość

Czterokrotnie zdobyliśmy tarczę jakości w ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.

Najlepsza atmosfera

W naszej szkole panuje niesamowita atmosfera. Nie wierzysz? Przyjdź i przekonaj się sam.

Rekrutacja krok po kroku...Technik Ochrony Środowiska


Krótko o kierunku:

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- techników ochrony środowiska. Absolwenci są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Technik Ochrony Środowiska pod patronatem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Absolwent umie:
wykonywać badania dotyczące stanu środowiska,
oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska,
planować i wykonywać zadania dotyczące ochrony wód, powietrza atmosferycznego i gleby,
planować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych,
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy,
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
biologia
matematyka


Nauka w zawodzie technik ochrony środowiska, pozwala na zdobycie kwalifikacji z zakresu:
planowania i prowadzenia prac związanych z badaniem i oceną stanu środowiska,
obsługiwania urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
prowadzenia badań procesów zachodzących w środowisku,
opracowania i ewidencjonowania wyników badań,
oceniania jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa,
obsługi systemów gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych,
monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
sporządzania bilansów zanieczyszczeń,
rozpoznawania źródeł zagrożeń elementów środowiska,
dobierania metod i urządzeń do ochrony poszczególnych komponentów środowiska.


Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwi absolwentowi uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Technik Informatyk


Krótko o kierunku:

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia: od nauki, poprzez przemysł, skończywszy na rozrywce.

Twoja wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą Ci na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią lokalnych sieci komputerowych
pracownią sieciowych systemów operacyjnych
pracownią aplikacji internetowych
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
informatyka
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
montażu i eksploatacji komputerów osobistych
projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania danymi


Będziesz umiał:
zmontować i zmodernizować komputer osobisty
instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
tworzyć strony internetowe


Będziesz umiał:
życia w warunkach współczesnego świata
wykonywania pracy zawodowej
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy


Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację w zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym

Technik Logistyk


Krótko o kierunku:

Technik logistyk to zawód z przyszłością! Cieszy się coraz większą popularnością, daje duże perspektywy rozwoju oraz możliwości na rynku pracy. Ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych dziedzin gospodarki, zarządzenie działalnością logistyczną jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw.

Technik Logistyk we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Absolwent umie:
organizować i monitorować: przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji procesy magazynowe dystrybucję procesy transportowe
dobierać środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych
sporządzać dokumentację procesów logistycznych w języku polskim i języku obcym


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią środków transportu
pracownią logistyki
pracownią gospodarki materiałowej
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu logistyki, spedycji i gospodarki magazynowej
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
Szeroki zakres wiadomości i umiejętności logistycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
informatyka
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik logistyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (gospodarczych oraz administracyjnych)

Technik Handlowiec


Krótko o kierunku:

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert przeznaczonych jest dla profesjonalnie przygotowanych przedstawicieli handlowych (sales representative). Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutorzy produktów), sales manager (szefowie działów sprzedaży, dystrybutorzy produktów wśród klientów).

Absolwent umie:
zarządzać działalnością handlową
prowadzić negocjacje handlowe
opracować plan marketingowy przedsiębiorstwa
opracować i przedstawić ofertę handlową
stosować metody i formy prezentacji towarów
stosować przepisy dotyczące działalności handlowej oraz prawa pracy
sporządzać dokumentację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa handlowego
dokonać inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
przeprowadzać inwentaryzację
zorganizować i zrealizować sprzedaż towarów
realizować zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy księgowe, ekonomiczno - finansowe, kadrowo - płacowe, magazynowo - sprzedażowe, graficzno - reklamowe, kancelaryjne i kalkulacyjne (np. InsERT GT)


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią organizowania i prowadzenia sprzedaży
pracownią techniki biurowej
pracownią ekonomiki i rachunkowości
pracowniami ogólnoekonomicznymi
pracownią marketingu i reklamy
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy,
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu handlu i marketingu


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik handlowiec, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
organizowania i prowadzenia działalności handlowej
prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą klienta oraz realizacją transakcji kupna - sprzedaży

Technik Reklamy


Krótko o kierunku:

Technik reklamy to bardzo ciekawy i przyszłościowy zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie. Nie od dziś wiadomo, że jest ona dźwignią handlu!

Absolwent umie:
przygotować ofertę produktów i usług reklamowych
zorganizować i prowadzić ich sprzedaż
tworzyć przekaz reklamowy
projektować środki reklamowe
stworzyć plan medialny
przygotować środki reklamowe
zbadać skuteczność reklamy
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2017, Adobe Photoshop, AutoCAD, Corel Video Studio, GIMP, ABBY FineReader, QuarkX Press 8. Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią plastyczno - techniczną
pracownią sprzedaży usług reklamowych
pracownią fotograficzną wyposażona w nowoczesny sprzęt
pracownią multimedialną
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych
podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocji i public relations.


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
informatyka
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik reklamy, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
sprzedaży produktów i usług reklamowych
organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej


Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwi absolwentowi uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Technik Ekonomista


Krótko o kierunku:

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi, a ekonomia jest podstawą gospodarki rynkowej.

Absolwent umie:
organizować działalność gospodarczą oraz obliczać podatki
prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
sporządzać plany, analizy ekonomiczne i sprawozdania
prowadzić księgi rachunkowe
dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację
sporządzać sprawozdania finansowe
przeprowadzać analizę finansową.
Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: InsERT GT (kadrowo-płacowe, magazynowo-sprzedażowe, księgowe) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).


Będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:
5 pracowniami komputerowymi – każda z nich posiada 16 stanowisk
pracownią techniki biurowej
pracowniami ogólnoekonomicznymi
pracownią marketingu i reklamy
pracowniami językowymi
Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.


zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na:
kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości


Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
język polski
język obcy (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
geografia
matematyka


Podejmując naukę w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
prowadzenia rachunkowości


Szeroki zakres wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska umożliwi absolwentowi uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Film promocyjny


Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego, który przedstawia naszą szkołę. Zobaczycie klasy, w których się uczymy, nauczycieli oraz dowiedzie się nieco więcej na temat każdego kierunku.
ZAPRASZAMY!